ทีมติวเตอร์

นางสาวกุลณัฐ ธัญญเจริญ

ชื่อเล่น คุณครูแนน

ประวัติการศึกษา

ม.เกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 1

- นิสิตทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ประวัติการทำงาน

- เคยฝึกสอนที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 ปี

- ติวเตอร์อิสระเป็นเวลา 5 ปี

- ปัจจุบันรับราชการครูสอนนักเรียนระดับประถมศึกษา

แนวการสอน

- ติวเนื้อหาตามบทเรียนเพื่อสอบวัดผลการเรียนระดับโรงเรียน

- ติวสอบแข่งขัน

Scroll to Top